Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
 
Ι.
Βασικές διατάξεις
 
1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι "Όροι και Προϋποθέσεις") εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 1751 και επόμενα. του νόμου αριθ. 89/2012 Coll., του Αστικού Κώδικα (εφεξής "Αστικού Κώδικα")
 
STABLE TRADE s.r.o.
IR: 08763674
έδρα: Erbenova 2144/38, 586 01 Jihlava, Τσεχική Δημοκρατία
η οποία πρωτοκολλήθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Μπρνο C 115339
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aurifo.com
Τηλέφωνο: +420 732 994 818
www.aurifo.com
(εφεξής "πωλητής")
 
2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πωλητή και του φυσικού προσώπου που συνάπτει το συμβόλαιο αγοράς εκτός της επιχείρησής του ως καταναλωτή ή στο πλαίσιο της επιχείρησής του (στο εξής "Αγοραστής") μέσω διαδικτυακής διασύνδεσης που βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα διαθέσιμη www.aurifo.com (εφεξής "Κατάστημα Διαδικτύου").
3. Οι διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Οι διαφοροποιημένες διατάξεις της σύμβασης αγοράς υπερισχύουν των διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
4. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η Συμφωνία Αγοράς συνάπτονται στην τσεχική γλώσσα.
5. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τον Τσέχο Εμπορικό Κώδικα και τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών.
ΙΙ.
Πληροφορίες προϊόντος και τιμές
 
1. Πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μεμονωμένων αγαθών και των κύριων χαρακτηριστικών τους, παρέχονται για τα μεμονωμένα προϊόντα στον κατάλογο ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι τιμές των αγαθών περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας, όλα τα συναφή τέλη και το κόστος επιστροφής των αγαθών, εφόσον τα εμπορεύματα αυτά δεν μπορούν από τη φύση τους να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική διαδρομή. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη σύναψη σύμβασης αγοράς υπό συνθήκες μεμονωμένων διαπραγματεύσεων.
2. Όλες οι παρουσιάσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς σχετικά με αυτά τα προϊόντα.
3. Πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης αγαθών δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που συνδέονται με τη συσκευασία και την παράδοση αγαθών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα παραδίδονται στο έδαφος της Τσεχικής και της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
4. Οποιεσδήποτε εκπτώσεις με την τιμή αγοράς των αγαθών δεν μπορούν να συνδυαστούν, εκτός εάν ο πωλητής και ο αγοραστής συμφωνήσουν διαφορετικά.
III.
Παραγγελία και σύναψη της σύμβασης αγοράς
1. Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον αγοραστή όταν χρησιμοποιεί μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με τη σύναψη της Συμφωνίας Αγοράς (κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνουν τον ίδιο τον αγοραστή. Αυτά τα έξοδα δεν διαφέρουν από τον κανονικό συντελεστή.
2. Ο αγοραστής παραγγέλλει τα εμπορεύματα με τους ακόλουθους τρόπους:
• μέσω του λογαριασμού πελάτη του εάν έχει ήδη εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
• συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας χωρίς εγγραφή.
3. Κατά την παραγγελία, ο αγοραστής επιλέγει τα εμπορεύματα, τον αριθμό των αντικειμένων, τον τρόπο πληρωμής και την παράδοση.
4. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο αγοραστής μπορεί να ελέγξει και να αλλάξει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στην παραγγελία. Ο αγοραστής στέλνει την παραγγελία στον πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί παράδοσης παραγγελίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη διαταγή θεωρούνται σωστές από τον πωλητή. Η προϋπόθεση της ισχύος της εντολής είναι να συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες στο έντυπο παραγγελίας και να επιβεβαιωθεί στον αγοραστή ότι έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
5. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πωλητής θα αποστείλει στον αγοραστή βεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εισαγάγει ο αγοραστής κατά την παραγγελία. Η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται ως η σύναψη της σύμβασης. Επισυνάπτονται στην επιβεβαίωση οι τρέχουσες επιχειρηματικές συνθήκες του πωλητή. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται από τον πωλητή και επιβεβαιώνει τη διαταγή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή.
6. Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν τηρεί κάποια από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εντολή, ο πωλητής θα στείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή μια τροποποιημένη προσφορά. Η τροποποιημένη προσφορά θεωρείται νέο σχέδιο της σύμβασης αγοράς και η σύμβαση αγοράς συνάπτεται στην περίπτωση αυτή από τον αγοραστή και επιβεβαιώνει την αποδοχή αυτής της προσφοράς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή που καθορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
7. Όλες οι παραγγελίες που λαμβάνει ο Πωλητής είναι δεσμευτικές. Ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία έως ότου ο αγοραστής λάβει από τον πωλητή ειδοποίηση παραλαβής της παραγγελίας. Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή που καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
8. Εάν υπάρχει προφανές τεχνικό σφάλμα εκ μέρους του Πωλητή στην τιμή των αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να παραδώσει στον αγοραστή τα αγαθά για αυτή την προφανώς εσφαλμένη τιμή. λαμβάνοντας εντολή σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ο Πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή για το σφάλμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και στέλνει στον αγοραστή μια τροποποιημένη προσφορά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή. Η τροποποιημένη προσφορά θεωρείται νέο σχέδιο της σύμβασης αγοράς και η σύμβαση αγοράς συνάπτεται στην περίπτωση αυτή με την επιβεβαίωση της παραλαβής από τον αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή.
IV.
Λογαριασμός πελάτη
1. Με βάση την εγγραφή του αγοραστή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη του. Ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει προϊόντα από τον λογαριασμό του πελάτη του. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει εμπορεύματα χωρίς εγγραφή.
2. Κατά την εγγραφή στο λογαριασμό πελάτη και την παραγγελία αγαθών, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παρέχει σωστές και αληθείς πληροφορίες. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο λογαριασμό χρήστη μετά από οποιαδήποτε αλλαγή. Τα δεδομένα που παρέχονται από τον αγοραστή στον λογαριασμό πελάτη και κατά την παραγγελία προϊόντων θεωρούνται σωστά από τον πωλητή.
3. Η πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη είναι εξασφαλισμένη με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στον λογαριασμό του πελάτη του. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν κατάχρηση του λογαριασμού πελάτη από τρίτους.
4. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον Λογαριασμό Πελατών.
5. Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη, ειδικά αν ο αγοραστής δεν χρησιμοποιεί πλέον το λογαριασμό του χρήστη ή αν ο αγοραστής παραβιάσει τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης αγοράς και αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
6. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη μπορεί να μην είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, ειδικά όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του πωλητή, αντίστοιχα. απαραίτητη συντήρηση υλικού και λογισμικού τρίτου μέρους.
V.
Όροι πληρωμής και παράδοση αγαθών
1. Η τιμή των αγαθών και οι τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς μπορούν να καταβληθούν από τον αγοραστή με τους ακόλουθους τρόπους:
• τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή με αριθμό 8763674165/2010 IBAN: CZ5720100000008763674165 στην Fio banka, a.s.
• παράδοση μετρητών κατά την παράδοση,
• με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα για προσωπική συλλογή στην εγκατάσταση
• με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα για προσωπική συλλογή του αποστολέα δεμάτων
2. Μαζί με την τιμή αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει στον πωλητή τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση αγαθών στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς κατωτέρω, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση αγαθών.
3. Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά, η τιμή αγοράς είναι πληρωτέα κατά την παραλαβή των αγαθών. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η τιμή αγοράς πρέπει να καταβληθεί εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.
4. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω μιας πύλης πληρωμής, ο αγοραστής ακολουθεί τις οδηγίες του αντίστοιχου παρόχου ηλεκτρονικών πληρωμών.
5. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του αγοραστή να πληρώσει την τιμή αγοράς πληρούται κατά τη στιγμή της πίστωσης του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή.
6. Ο Πωλητής δεν απαιτεί προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή από τον Αγοραστή. Η πληρωμή του τιμήματος αγοράς πριν από την αποστολή των προϊόντων δεν αποτελεί κατάθεση.
7. Σύμφωνα με τον νόμο για την καταχώριση των πωλήσεων, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκδίδει απόδειξη παραλαβής στον αγοραστή. Ταυτόχρονα, υποχρεούται να καταγράφει τα εισπραχθέντα έσοδα στον διαχειριστή του φόρου στο διαδίκτυο, σε περίπτωση τεχνικής αποτυχίας εντός 48 ωρών το αργότερο
8. Τα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή:
• στη διεύθυνση που καθορίζει ο αγοραστής της παραγγελίας
• μέσω του γραφείου αποστολής στη διεύθυνση του γραφείου αποστολής που ορίζει ο αγοραστής,
• προσωπική συλλογή στις εγκαταστάσεις του πωλητή
9. Ο τρόπος παράδοσης επιλέγεται κατά την παραγγελία των αγαθών.
10. Το κόστος παράδοσης των αγαθών, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής και παραλαβής των αγαθών, αναφέρεται στην εντολή του αγοραστή και στην επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πωλητή. Εάν ο τρόπος μεταφοράς διαπραγματεύεται βάσει ειδικού αιτήματος του αγοραστή, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τις πιθανές πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
11. Εάν ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα αγαθά στον τόπο που ορίζει ο Αγοραστής στη διαταγή, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση. Σε περίπτωση που, λόγω αιτίων του Αγοραστή, είναι απαραίτητο να παραδοθούν τα εμπορεύματα επανειλημμένα ή με άλλο τρόπο από αυτόν που καθορίζεται στη διαταγή, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα έξοδα που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη παράδοση αγαθών, αντίστοιχα. κόστος που σχετίζεται με άλλες μεθόδους παράδοσης.
12. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των εμπορευμάτων και σε περίπτωση ελαττωμάτων να ειδοποιήσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση παραβίασης της συσκευασίας, η οποία δηλώνει μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στην αποστολή, ο αγοραστής δεν χρειάζεται να παραλάβει την αποστολή από τον μεταφορέα.
13. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Αγοραστή ένα φορολογικό έγγραφο - ένα τιμολόγιο. Το φορολογικό έγγραφο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή / Το φορολογικό έγγραφο συνοδεύεται από τα παραδοθέντα εμπορεύματα.
14. Ο αγοραστής αποκτά τον τίτλο των αγαθών καταβάλλοντας την πλήρη τιμή αγοράς των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, αλλά το νωρίτερο αποδεχόμενο τα εμπορεύματα. Η ευθύνη για τυχαία καταστροφή, ζημία ή απώλεια των εμπορευμάτων θα μεταβιβαστεί στον αγοραστή κατά τη στιγμή της αποδοχής των αγαθών ή κατά τη στιγμή που ο αγοραστής ήταν υποχρεωμένος να παραλάβει τα αγαθά, αλλά δεν το έπραξε αντίθετα με τη σύμβαση αγοράς.
VI.
Απόσυρση από τη σύμβαση
1. Ο αγοραστής που συνήψε το συμβόλαιο αγοράς εκτός της επιχείρησής του ως καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς.
2. Η προθεσμία υπαναχώρησης ορίζεται σε 14 ημέρες
• από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων,
• από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης αγαθών, εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι διάφορα είδη αγαθών ή παράδοση διαφόρων τμημάτων
• από την ημερομηνία παραλαβής της πρώτης παράδοσης αγαθών, εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι τακτική επαναλαμβανόμενη παράδοση αγαθών.
3. Ο αγοραστής δεν μπορεί να αποσύρει από τη σύμβαση αγοράς:
• η παροχή υπηρεσιών εάν εκτελέστηκαν με τη ρητή ρητή συγκατάθεσή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και ο πωλητής έχει ενημερώσει τον αγοραστή ότι δεν δικαιούται να αποσυρθεί από τη σύμβαση πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
• η παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή της οποίας εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς ανεξάρτητα από τη βούληση του πωλητή και η οποία μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσυρσης,
• την παράδοση αλκοολούχων ποτών, τα οποία μπορούν να παραδοθούν μόνο μετά από τριάντα ημέρες και των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς ανεξάρτητα από τη βούληση του πωλητή,
• την παράδοση αγαθών που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του αγοραστή ή του προσώπου του,
• την παράδοση ευπαθών αγαθών καθώς και αγαθών που αναμειγνύονται ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά κατά την παράδοση.
• παράδοση αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία την οποία ο αγοραστής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία και για λόγους υγιεινής δεν μπορεί να επιστραφεί,
• την παράδοση εγγραφής ήχου ή βίντεο ή προγράμματος υπολογιστή εάν έχει σπάσει την αρχική συσκευασία του,
• προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών,
• παράδοση ψηφιακού περιεχομένου, εκτός εάν παραδοθεί σε υλικό υλικό και παραδοθεί με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και ο πωλητής έχει ενημερώσει τον αγοραστή ότι δεν δικαιούται να αποσυρθεί από τη σύμβαση πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
• σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στην § 1837 του Αστικού Κώδικα.
4. Για να συμμορφωθεί με την προθεσμία υπαναχώρησης, ο αγοραστής πρέπει να αποστείλει δήλωση απόσυρσης εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
5. Για την απόσυρση από τη σύμβαση, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα παραλαβής που παρέχεται από τον πωλητή. Η απόσυρση από τη Συμφωνία Αγοράς αποστέλλεται από τον Αγοραστή στο email ή τη διεύθυνση παράδοσης του πωλητή που καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει την παραλαβή του εντύπου στον Αγοραστή χωρίς καθυστέρηση.
6. Ο αγοραστής που έχει αποσυρθεί από τη σύμβαση υποχρεούται να επιστρέψει τα εμπορεύματα στον πωλητή εντός 14 ημερών από την απόσυρση από τη σύμβαση στον πωλητή. Ο αγοραστής θα φέρει τα έξοδα επιστροφής των αγαθών στον πωλητή, ακόμη και αν τα εμπορεύματα δεν μπορούν να επιστραφούν με τον κανονικό ταχυδρομικό χαρακτήρα τους.
7. Εάν ο Αγοραστής αποσυρθεί από τη Σύμβαση, ο Πωλητής επιστρέφει στον Αγοραστή χωρίς καθυστέρηση, αλλά όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά την απόσυρση από τη Σύμβαση, όλα τα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης που έλαβε από αυτόν με τον ίδιο τρόπο. Ο Πωλητής επιστρέφει τα εισπραττόμενα ποσά στον Αγοραστή με άλλα μέσα μόνο εάν ο αγοραστής συμφωνήσει μαζί του και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα.
8. Εάν ο Αγοραστής έχει επιλέξει μια μέθοδο διαφορετική από τη φθηνότερη μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής επιστρέφει στον Αγοραστή το κόστος παράδοσης των αγαθών που αντιστοιχεί στη φθηνότερη μέθοδο παράδοσης που προσφέρεται.
9. Εάν ο αγοραστής αποσυρθεί από τη σύμβαση, ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα εισπραχθέντα ποσά στον αγοραστή προτού ο αγοραστής παραδώσει τα αγαθά ή αποδεικνύει ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται στον πωλητή.
10. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στον Πωλητή άθικτα, αχρησιμοποίητα και μη ρυπογόνα και, ει δυνατόν, στην αρχική συσκευασία. Ο Πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την αξίωση αποζημίωσης για ζημία που υπέστη για τα Προϊόντα έναντι της απαίτησης του Αγοραστή για επιστροφή της τιμής αγοράς.
11. Ο Πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία Αγοράς λόγω της πώλησης των μετοχών, της μη διαθεσιμότητας των αγαθών ή αν ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο προμηθευτής των προϊόντων διέκοψε την παραγωγή ή την εισαγωγή των αγαθών. Ο Πωλητής ενημερώνει αμέσως τον Αγοραστή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στη διαταγή και επιστρέφει εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη Συμφωνία Αγοράς όλα τα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης που έλαβε από αυτόν σύμφωνα με τη Σύμβαση, με τον ίδιο τρόπο ή με τον τρόπο που καθορίζει ο Αγοραστής.
Δείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων https://www.aurifo.com/gr/-1-9
VII.
Δικαιώματα από ελαττωματικές επιδόσεις
1. Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του αγοραστή ότι τα εμπορεύματα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα. Ειδικότερα, ο πωλητής ευθύνεται έναντι του αγοραστή ότι κατά τη στιγμή που ο αγοραστής ανέλαβε τα εμπορεύματα:
• τα αγαθά έχουν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και, ελλείψει συμφωνίας, τα εμπορεύματα που περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή αναμένονται από τον αγοραστή όσον αφορά τη φύση των αγαθών και τη διαφήμιση που πραγματοποιούν.
• τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που δηλώνει ο πωλητής ή για τα οποία τα εμπορεύματα αυτού του είδους χρησιμοποιούνται συνήθως,
• τα αγαθά αντιστοιχούν στο συμφωνηθέν δείγμα ή μοντέλο όσον αφορά την ποιότητα ή το σχεδιασμό, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίστηκαν σύμφωνα με το συμφωνηθέν δείγμα ή μοντέλο,
Τα εμπορεύματα είναι στην κατάλληλη ποσότητα, μέτρο ή βάρος και
• τα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.
2. Εάν το ελάττωμα καταστεί εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή, τα εμπορεύματα θεωρούνται ελαττωματικά κατά τον χρόνο παραλαβής τους. Ο αγοραστής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα από ένα ελάττωμα που παρουσιάζεται σε καταναλωτικά αγαθά μέσα σε είκοσι τέσσερις μήνες από την παραλαβή του. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή για ένα ελάττωμα για το οποίο έχει συμφωνηθεί η χαμηλότερη τιμή, για τη φθορά των αγαθών λόγω της κανονικής τους χρήσης, για τα μεταχειρισμένα αγαθά για ελαττώματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο χρήσης ή φθοράς λόγω της φύσης των εμπορευμάτων.
3. Σε περίπτωση ελαττώματος, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει αξίωση στον Πωλητή και να ζητήσει:
• ανταλλαγή νέων προϊόντων,
• επισκευή αγαθών,
• μια λογική έκπτωση στην τιμή αγοράς,
• να αποσυρθεί από τη σύμβαση.
4. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,
• εάν τα εμπορεύματα παρουσιάζουν σημαντικό ελάττωμα,
• εάν το στοιχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά για την επανειλημμένη εμφάνιση ελαττώματος ή ελαττωμάτων μετά από επισκευή,
• στην περίπτωση πολλαπλών ελαττωμάτων στα εμπορεύματα.
5. Ο Πωλητής υποχρεούται να αποδεχθεί την καταγγελία σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου είναι δυνατή η αποδοχή της καταγγελίας, ενδεχομένως και στο εγγεγραμμένο γραφείο ή στον τόπο εγκατάστασης. Ο Πωλητής υποχρεούται να δώσει στον αγοραστή γραπτή επιβεβαίωση του πότε ο αγοραστής έχει ασκήσει το δικαίωμα, ποιο είναι το περιεχόμενο της καταγγελίας και πώς χειρίζεται η καταγγελία ο αγοραστής, καθώς και την επιβεβαίωση της ημερομηνίας και του τρόπου διεκπεραίωσης της καταγγελίας, απόρριψη της απαίτησης.
6. Ο Πωλητής ή υπάλληλος εξουσιοδοτημένος από τον Πωλητή αποφασίζει αμέσως σχετικά με την αξίωση, σε περίπλοκες περιπτώσεις εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η περίοδος αυτή δεν περιλαμβάνει εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που απαιτείται για την πραγματογνωμοσύνη του ελαττώματος. Οι καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των ελαττωμάτων, πρέπει να διεκπεραιώνονται έγκαιρα, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της απαίτησης, εκτός εάν ο πωλητής και ο αγοραστής συμφωνήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λήξη της περιόδου αυτής μάταια θεωρείται σημαντική παραβίαση της σύμβασης και ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Η στιγμή κατά την οποία ο ισχυρισμός του αγοραστή (απόδειξη του δικαιώματος από ελαττωματική απόδοση) στον πωλητή είναι η στιγμή της διεκδίκησης της απαίτησης.
7. Ο Πωλητής ενημερώνει εγγράφως τον αγοραστή για το αποτέλεσμα της αξίωσης.
8. Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα από ελαττωματική απόδοση αν ο αγοραστής ήξερε πριν από την εξαγορά του αντικειμένου ότι το πράγμα ήταν ελαττωματικό ή αν ο ίδιος ο αγοραστής προκάλεσε το ελάττωμα.
9. Σε περίπτωση δικαιολογημένης αξίωσης, ο αγοραστής έχει δικαίωμα στην αποζημίωση για εύλογα αναλαμβανόμενα έξοδα σε σχέση με την απαίτηση. Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα με τον πωλητή εντός ενός μηνός από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.
10. Ο αγοραστής έχει την επιλογή του τρόπου διεκδίκησης.
11. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά δικαιώματα από ελαττωματική απόδοση διέπονται από τα άρθρα 1914 έως 1925, τα άρθρα 2099 έως 2117 και τα άρθρα 2161 έως 2174 του αστικού κώδικα και τον νόμο αριθ. 634/1992 Coll., Για την προστασία των καταναλωτών.
VIII.
Παράδοση
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να διαβιβάζουν όλες τις γραπτές αλληλογραφίες μεταξύ τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Ο Αγοραστής θα αποστείλει αλληλογραφία στον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής παραδίδει την αλληλογραφία στον Αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται στον λογαριασμό του ή στην παραγγελία του.
 
IX
Εξώδικη επίλυση διαφορών
1. Η Τσεχική Επιθεώρηση Εμπορίου, με έδρα τη Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, με αριθμό αναγνώρισης: 000 20 869, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: https://adr.coi.cz/cs, είναι αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.
2. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Τσεχική Δημοκρατία, με έδρα το Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://www.evropskyspotrebitel.cz είναι σημείο επαφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της στις 21 Μαΐου 2013 σχετικά με την επίλυση καταναλωτικών διαφορών στο διαδίκτυο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22 / ΕΚ (κανονισμός για την επίλυση των διαδικτυακών διαφορών επί του καταναλωτή).
3. Ο Πωλητής δικαιούται να πωλεί εμπορεύματα βάσει εμπορικής άδειας. Ο έλεγχος του εμπορίου διεξάγεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το αρμόδιο γραφείο αδειοδότησης εμπορίου. Η τσεχική αρχή εποπτείας του εμπορίου διεξάγει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον νόμο αριθ. 634/1992 Coll., Για την προστασία των καταναλωτών.
Χ.
ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 
Κάθε παραγγελία είναι δεσμευτική σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας. Σύμφωνα με το άρθρο 2118 του Αστικού Κώδικα αριθ. 89/2012 Coll. είναι η υποχρέωση του αγοραστή να αναλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά και να τα πληρώσει. Ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, αλλά μόνο εάν τα αγαθά δεν έχουν ήδη αποσταλεί και δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή της παραγγελίας. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως στο e-mail επικοινωνίας του πωλητή.
 
Αν η παραγγελία που αποστέλλεται από τον αγοραστή δεν γίνει δεκτή από τον αγοραστή, ο πωλητής θα απαιτήσει αποζημίωση (καταβολή του πραγματικού ποσού ταχυδρομικών τελών σύμφωνα με τα έγγραφα του μεταφορέα) - Παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων § 2913 παράγραφος 1, Αστικού Κώδικα 89/2012 Coll. Για το σκοπό αυτό, ο αγοραστής εκδίδει τιμολόγιο και αποστέλλει τα στοιχεία πληρωμής που απαιτούνται για την πληρωμή της ποινής με διάρκεια 14 ημερών. Σημειώστε ότι όλες οι εκκρεμείς απαιτήσεις θα ανατεθούν στην εταιρεία είσπραξης για ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εξόδων. Αυτό το δικαίωμα προκύπτει ακόμη και αν η παραγγελία υπερβαίνει την αξία για δωρεάν αποστολή.
 
Επιπλέον, ο αγοραστής θα τιμωρηθεί από το γεγονός ότι η επόμενη παραγγελία του θα αποσταλεί μετά την πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν θα λάβει την παραλαβή κατά την παράδοση (αν και το επιλέγει με τη σειρά), αλλά ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει εκ των προτέρων τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με τραπεζική μεταφορά είτε στις εγκαταστάσεις του πωλητή.
 
XI.
Τελικές διατάξεις
 
1. Όλες οι συμφωνίες μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή διέπονται από τους νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εάν η σχέση που καθορίζεται από τη σύμβαση αγοράς περιέχει ένα διεθνές στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα του καταναλωτή βάσει γενικά δεσμευτικών νομικών ρυθμίσεων.
2. Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τον Αγοραστή κατά την έννοια της § 1826 παρ. ε) του Αστικού Κώδικα.
3. Όλα τα δικαιώματα στον ιστότοπο του πωλητή, και ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της μορφής σελίδας, των φωτογραφιών, των ταινιών, των γραφικών, των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων και άλλου περιεχομένου και στοιχείων, ανήκουν στον πωλητή. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή άλλως χρήση του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή.
4. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για λάθη που προκύπτουν από παρεμβολές τρίτων στο κατάστημα Internet ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του σε αντίθεση με τον σκοπό του. Κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικασίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του και δεν μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε αυτόν ή σε τρίτους να παραβιάσουν ή να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό ή άλλα στοιχεία που αποτελούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα εξαρτημάτων ή εξοπλισμού λογισμικού κατά τρόπο που να έρχεται σε σύγκρουση με τον σκοπό ή τον σκοπό του.
5. Ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο αλλαγής περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 1765 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.
6. Η σύμβαση αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.
7. Το κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί από τον Πωλητή. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα περίοδο της προηγούμενης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων.
8. Ένα παράρτημα των Όρων και Προϋποθέσεων αποτελεί δείγμα του εντύπου υπαναχώρησης.
 
 
 
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ στις 11.12.2019.